Raport Roczny 2014

Annual Report 2014

WŁADZE SPÓŁKI NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

THE COMPANY’S GOVERNING BODIES AS OF JUNE 30, 2015

ZARZĄD SPÓŁKI

MANAGEMENT BOARD

Jarosław Tomaszewski

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

President of the Board
Chief Executive Officer

Nerijus Eidukevičius

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Rynków Bałtyckich

Vice President of the Board
Director, Baltic States

Marek Kacprzak

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Marketingu i Przygotowania Produkcji

Vice President of the Board
Marketing and Production Preparation Director

Paweł Nogalski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

Vice President of the Board
Chief Financial Officer

Sławomir Raczyński

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji

Vice President of the Board
Production Director

RADA NADZORCZA

SUPERVISORY BOARD

Maciej Radziwiłł

Przewodniczący Rady Nadzorczej

President of the Supervisory Board

Fernando Perea Samarra

Członek Rady Nadzorczej

Member of the Supervisory Board

Michał Hulbój

Członek Rady Nadzorczej

Miquel Llevat Vallespinosa

Członek Rady Nadzorczej

Jorge Miarnau Montserrat

Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Napiórkowski

Członek Rady Nadzorczej

Miquel Llevat Vallespinosa

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Bartos

Członek Rady Nadzorczej

KOMITETAUDYTU

AUDIT COMMITTEE

Wojciech Napiórkowski

Przewodniczący Komitetu Audytu

President of the Audit Committee

Fernando Perea Samarrai

Członek Komitetu Audytu

Member of the Audit Committee

Maciej Radziwiłł

Członek Komitetu Audytu

Member of the Audit Committee

Słowo wstępne Zarządu

MANAGEMENT BOARD’S FOREWORD

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprezentować Raport Roczny Grupy Trakcja za 2014 rok zawierający naszą aktualną ofertę, jak i podsumowanie wyników finansowych za rok ubiegły. Miniony rok to ważny okres w działalności Grupy Kapitałowej Trakcja na trudnym rynku budownictwa infrastrukturalnego. Rosnące od kilku lat nakłady inwestycyjne na modernizację dróg i kolei w Polsce spowodowały większe zainteresowanie firm z całej Europy, czyniąc rynek, na którym funkcjonuje Grupa Trakcja, bardzo konkurencyjnym. W naszych działaniach skupiliśmy się przede wszystkim na usprawnieniu funkcjonowania Grupy i optymalizacji prowadzonych procesów. Chcemy być dobrze przygotowani do udziału w przetargach, których łączna wartość w nowej perspektywie unijnej do roku 2020 znacznie przekroczy środki wydatkowane w minionych siedmiu latach.

Trakcja PRKiI S.A. i Grupa Trakcja otwierają nowy rozdział w swojej działalności. Wytyczyliśmy cele strategiczne Grupy do roku 2020 zakładające wzmocnienie naszej pozycji w branży kolejowej oraz większą aktywność w branży drogowej. Do kluczowych zadań Grupy należy dywersyfikacja działalności na nowych rynkach. W 2014 roku Grupa istotnie rozszerzyła zakres działalności na Litwie, znacznie zwiększając przychody dzięki realizacji kontraktów kolejowych. Grupa Trakcja jest zainteresowana dalszym rozszerzaniem aktywności na rynkach skandynawskich. W 2014 roku spółka zależna AB Kauno Tiltai pozyskała pierwszy kontrakt w Szwecji. Jako sprawnie funkcjonująca organizacja o silnych fundamentach finansowych, jesteśmy odpowiednio przygotowani do wzrostu konkurencyjności. Nadchodzące lata, według licznych zapowiedzi, będą okresem rekordowych nakładów na infrastrukturę.

Dziękujemy pracownikom Grupy Trakcja za zaangażowanie i wytrwałość w realizacji powierzonych celów - w szczególności za sprawne wdrożenie zmian organizacyjnych. Dziękujemy naszym klientom i kontrahentom za doskonałą współpracę, licząc na jej kontynuację i rozwój w kolejnych latach.

Ladies and Gentlemen,

It is our honor to present Trakcja Group’s 2014 Annual Report which offers details on our current operations and last year’s financial results. Year 2014 was an important time for Trakcja Capital Group’s operations on the challenging infrastructure development market. Investment expenditure on the renovation of roads and the railway infrastructure in Poland has been on the rise for the past few years, resulting in growing interest from companies all over Europe, and making the market highly competitive. Our actions have been focused on the optimization of operations and processes. We want to be well-prepared to take part in public tenders which total value until 2020 will significantly exceed the resources spent within the last seven years.

Trakcja PRKiI S.A. and Trakcja Group are opening a new chapter in their operations. We have set strategic goals until 2020. They involve bolstering our position in the railway industry and enhancing our presence in the road construction sector. In 2014 the Group considerably broadened its scope of operations in Lithuania and increased revenues thanks to the implementation of railway contracts. Trakcja Group is intent on further expansion into Nordic markets. Last year AB Kauno Tiltai (subsidiary) secured its first agreement in Sweden. Being an efficiently operating entity with strong financial foundations, we are ready to face increasing competition. Various forecasts indicate that the upcoming years will see record-breaking infrastructural investments.

We would like to thank Trakcja Group employees for their involvement and perseverance, especially with respect to the implementation of organizational changes. We also wish to thank our clients and contractors for perfect cooperation which we hope will last for the years to come.

Struktura Grupy Trakcja

TRAKCJA GROUP STRUCTUR

Skonsolidowanych
przychodów w 2014 r.

1,6 mld zł

consolidated
REVENUE IN 2014

PLN 1.6 BN

wysoko
wykwalifikowanych
i doświadczonych
pracowników.

2200

QUALIFIED
AND EXPERIENCED
Employees

zysku netto w 2014 r.

50 mln zł

NETPROFIT IN 2014

PLN 50M

Ilość kontraktów
realizowanych w 2014 r.

36

Number of contracts
performed in 2014

Skonsolidowanych
przychodów w 2014 r.

1,6 mld zł

consolidated
REVENUE IN 2014

PLN 1.6 BN

wysoko
wykwalifikowanych
i doświadczonych
pracowników.

2200

QUALIFIED
AND EXPERIENCED
Employees

zysku netto w 2014 r.

50 mln zł

NETPROFIT IN 2014

PLN 50M

Ilość kontraktów
realizowanych w 2014 r.

36

Number of contracts
performed in 2014

Wskaźniki rentowności dla wyników skonsolidowanych / Profitability ratios
31.12.2014
31.12.2013
Badane / Audited
Przekształcone / Modified
Zmiana / Change
Marża zysku brutto ze sprzedaży / Gross profit margin on sales
12,6%
7,3%
5,3%
EBITDA / EBITDA
146 949 tys. zł
63 277 tys. zł
83 672 tys. zł
Marża zysku EBITDA / EBITDA profit margin
9,2%
5,0%
4,2%
Marża zysku operacyjnego / Operating profit margin
5,4%
3,2%
2,2%
Marża zysku netto / Net profit margin
3,1%
2,4%
0,7%
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) / Return on Equity (ROE)
7,8%
5,4%
2,4%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) / Return on Assets (ROA)
3,4%
2,2%
1,2%

Przychody grupy i główne wskaźniki ekonomiczne

Consolidated REVENUE AND KEY ECONOMICINDICATORS

Skonsolidowany przychód ze sprzedaży (w mln zł)
Consolidated sales revenue (in m PLN)
EBITDA (w mln zł)
EBITDA (in m PLN)
Zysk netto (w mln zł) / Net profit (in m PLN)
Marża zysku netto / Net profit margin

Struktura sprzedaży w 2014 roku

SALES STRUCTURE IN 2014

Struktura sprzedaży Grupy Trakcja w podziale na rynki:
Trakcja Group’s sales structure by market

2014

2013

wartość (w tyś. zł)
wartość (w tyś. zł)
udział / udział wartość (w tyś. zł)
wartość (w tyś. zł)
udział / udział
Roboty kolejowe / Rail works 1 210 212 75,6% 664 699 52,2%
Roboty drogowe / Road works 213 984 13,4% 362 693 28,5%
Roboty mostowe / Bridge works 49 890 3,1% 116 792 9,2%
Produkcja / Production 55 764 3,5% 54 527 4,3%
Pozostała działalność / Other operations 71 824 4,4% 75 511 5,8%
Razem przychody ze sprzedaży
Total sales revenue
1 601 674 100% 1 274 222 100%
Kraj / Domestic 1 035 790 64,7% 811 295 63,7%
Zagranica / Abroad 565 884 35,3% 462 926 36,3%
Roboty kolejowe / Rail works
Roboty drogowe / Road works
Roboty mostowe / Bridge works
Produkcja / Production
Pozostała działalność / Other operations

Kompetencje Grupy Trakcja

trakcja group CORE COMPETENCIES

Grupa Trakcja należy do nielicznych podmiotów, wykonujących kompleksową modernizację infrastruktury kolejowej, przy wykorzystaniu sił własnych – profesjonalnej załogi i specjalistycznego, wysokowydajnego sprzętu. Spółki Grupy Trakcja realizują skomplikowane prace, polegające na przygotowaniu terenów, wymianie podtorza i nawierzchni torowej, układaniu torów, rozjazdów i przejazdów kolejowych. Dzięki pociągom sieciowym, remontujemy i budujemy również sieć trakcyjną. Grupa Trakcja specjalizuje się także w budowie obiektów inżynieryjnych, jak: mosty, wiadukty, przepusty oraz obiekty kubaturowe na potrzeby taboru kolejowego. Zakres kompetencji kolejowych uzupełnia budowa układów zasilania, systemów sterowania ruchem oraz przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i budowlanej.

Grupa Trakcja realizuje prace z zakresu budowy oraz modernizacji dróg i autostrad wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej, jak: chodniki, ścieżki rowerowe czy parkingi i oświetlenie. Spółki Grupy są producentami mieszanek mineralno-asfaltowych, służących budowie dróg. Dysponują specjalistycznym sprzętem do układania nawierzchni drogowych: rozkładarkami, walcami, ładowarkami i ciężarówkami.

Grupa Trakcja jest również aktywna w segmencie budownictwa energetycznego. Wykonuje napowietrzne oraz kablowe linie elektroenergetyczne wysokich, średnich oraz niskich napięć. W roku 2014 Trakcja PRKiI wybudowała blisko 24 km linii przesyłowej 110 kV na odcinku Przasnysz – Chorzele i odpowiada za budowę 14-kilometrowej linii energetycznej łączącej Przemyśl oraz Radymno. Spółka Kauno Tiltai z Grupy Trakcja wykonuje litewską część projektu energetycznego NordBalt. To most energetyczny między Litwą i Szwecją, utworzony 450- kilometrowym kablem, ułożonym na dnie Morza Bałtyckiego.

Trakcja Group is one of very few entities which are able to conduct comprehensive and challenging railway infrastructure modernization projects with its own professional workforce and specialist equipment, without any external help. Its companies handle complex works which involve site preparation, replacement of trackbed and railroad surface, as well as laying of tracks, switches and crossings. They make and renovate overhead lines. Trakcja Group develops bridges, overpasses, culverts and railway buildings. It also supplies power systems and traffic control systems, as well as prepares design and construction documentation.

Trakcja Group builds and modernizes roads (incl. expressways) and accompanying infrastructure, such as sidewalks, bike lanes, parking lots and lighting systems. Its companies produce WMAs used for road construction purposes. They have specialist equipment to lay road surface - pavers, roadrollers, loaders and trucks.

Trakcja Group also operates in the electricity market, making high-, medium- and low-voltage power transmission lines. In 2014 Trakcja PRKiI developed nearly 24 km of a 110 kV power line between Przasnysz and Chorzele. It is also responsible for making a 14-kilometer line between Przemyśl and Radymno. Kauno Tiltai (member of Trakcja Group) is handling the Lithuanian part of the NordBalt project, i.e. a power bridge between Lithuania and Sweden, made of a 450-kilometer cable laid at the bottom of the Baltic Sea.

Trakcja PRKiI jest producentem aparatury rozdzielczej niskiego oraz średniego napięcia: rozdzielnic średniego napięcia 3 kV DC wykorzystywanych do zasilania kolejowej sieci trakcyjnej, rozdzielnic prądu przemiennego 15 kV przeznaczonych do zasilania i rozdziału energii w podstacjach trakcyjnych i rozdzielniach średniego napięcia, rozdzielnic niskiego napięcia 660 V DC wykorzystywanych do zasilania trakcji tramwajowej oraz trolejbusowej. Grupa zajmuje się także produkcją konstrukcji wsporczych: słupów i bramek służących do podwieszania kolejowych przewodów trakcyjnych.

Grupa Trakcja, za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów, prowadzi szeroką działalność poza budownictwem infrastrukturalnym. Należą do niej: budownictwo kubaturowe i mieszkaniowe, usługi z dziedziny projektowania, przygotowania dokumentacji i studiów wykonalności oraz specjalistyczne usługi spawalnicze nawierzchni kolejowej i tramwajowej.

Grupa Trakcja dysponuje nowoczesnym i kompleksowym sprzętem budowlanym, wykorzystywanym na potrzeby modernizacji linii kolejowych. W skład parku maszynowego wchodzą m.in.: palownice, pociągi sieciowe, pociąg do przebudowy toru typu Matisa PUN P91, transportery tłucznia MFS 100, oczyszczarka tłucznia Plasser&Theurer RM 80, przesiewacze tłucznia Chieſt ain 1400, dźwigi kolejowe. Ponadto grupa dysponuje koparkami dwudrożnymi ATLAS, koparkami gąsienicowymi, maszynami wielofunkcyjnymi HUDDIG, ładowarkami, spycharkami, koparko-ładowarkami, dźwigami samobieżnymi oraz walcami. Trakcja PRKiI S.A. posiada również koncesję na obrót paliwami ciekłymi, licencję na wykonywanie przewozów kolejowych oraz licencję na udostępnianie pojazdów trakcyjnych na terenie Polski.

Trakcja PRKiI is the manufacturer of low- and medium-voltage switchgears: 3 kV DC medium-voltage switchgears used to supply power for overhead lines, 15 kV AC switchgears used for power supply and distribution in substations and medium-voltage switchgears, as well as 660 V DC low-voltage switchgears which off er power for tramway and trolleybus lines. The Group also produces support structures which make it possible to suspend railway overhead lines.

Through a range of specialist entities, Trakcja Group conducts a lot of operations outside the infrastructural development market. Among others, it constructs residential units, off ers design services, prepares construction documents and feasibility studies, as well as provides welding services related to railway and tramway tracks.

Trakcja Group uses a wide range of modern construction equipment earmarked for renovation works on railway lines. The list includes pile drivers, maintenance trains, Matisa PUN P91 trains (used for track reconstruction), MFS 100 ballast transporters, Plasser&Theurer RM 80 ballast cleaning machine, Chieſt ain 1400 screening machine and railroad cranes. The Group also has ATLAS wheel excavators, crawler excavators, HUDDIG multifunctional machines, loaders, bulldozers, backhoe loaders, mobile cranes and roadrollers. Trakcja PRKiI holds a trading license for liquid fuels, a permit to off er passenger transport services and a license to use and lend rail vehicles throughout Poland.

WZROST SKONSOLIDOWANYCH
PRZYCHODÓW
ZE SPRZEDAŻY
W 2014 ROKU

26%

CONSOLIDATED
SALES INCREASE
IN 2014

WZROST
SKONSOLIDOWANEGO
ZYSKU NETTO

68%

CONSOLIDATED
NET PROFIT INCREASE

DYNAMIKA WARTOŚCI
SPRZEDAŻY NA RYNKU
KOLEJOWYM

+82%

RAILWAY MARKET
SALES INCREASE

WZROST SKONSOLIDOWANYCH
PRZYCHODÓW
ZE SPRZEDAŻY
W 2014 ROKU

26%

CONSOLIDATED
SALES INCREASE
IN 2014

WZROST
SKONSOLIDOWANEGO
ZYSKU NETTO

68%

CONSOLIDATED
NET PROFIT INCREASE

DYNAMIKA WARTOŚCI
SPRZEDAŻY NA RYNKU
KOLEJOWYM

+82%

RAILWAY MARKET
SALES INCREASE

Zakupy Centralne

CENTRALIZED procurement

W 2014 roku zespół biura zakupów Grupy Trakcja rozpoczął prace z wykorzystaniem nowoczesnego rozwiązania wspierającego procesy zakupowe. Wdrożona elektroniczna platforma zakupowa Open Nexus zaoferowała dwa nowe narzędzia zakupowe: elektroniczny konkurs ofert oraz jawną aukcję internetową. Rozwiązanie to pozwoli Grupie znacznie zoptymalizować wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych.

In 2014 the purchasing team of Trakcja Group started using a modern solution which supports buying processes. The newly-implemented Open Nexus platform offers two purchasing tools - an electronic public tender and an open online auction. This solution will let the Group optimize its costs related to the purchase of construction materials.

STRATEGIA GRUPY TRAKCJA

TRAKCJA GROUP’S STRATEGY

W 2014 roku Grupa Trakcja pomyślnie kontynuowała restrukturyzację organizacyjną i prawną. Obecnie prowadzi dalsze prace mające na celu poprawę wyników fi nansowych, poprzez szereg strategicznych działań, jak poprawa zarządzania przepływami pieniężnymi, zmniejszenie stanu zadłużenia, wykorzystanie w większym stopniu sił własnych w realizacji kontraktów, lepszą organizację robót czy selektywny wybór kontraktów do realizacji w formule konsorcjum. Istotnymi czynnikami sukcesu Grupy Trakcja będą systemy motywacyjne, zachęcające pracowników do szukania dalszych udoskonaleń w działaniach operacyjnych, oraz przepływ wiedzy (knowledge-sharing) pomiędzy poszczególnymi spółkami Grupy.

Strategicznym celem Grupy Trakcja jest zachowanie pozycji lidera budownictwa kolejowego w Polsce oraz umacnianie udziału w branży drogowej - zarówno w Polsce, jak i na Litwie.

Grupa zamierza również sukcesywnie budować silną pozycję rynkową w segmencie infrastruktury energetycznej oraz transportu szynowego na terytorium Polski i Litwy.

Lata 2015-2023 będą okresem wysokich nakładów na budowę i modernizację infrastruktury transportowej w Polsce, co w aspekcie rosnącej sprawności organizacyjnej Grupy Trakcja, stwarza perspektywy jej dalszego rozwoju.

In 2014 Trakcja Group successfully continued its organizational and legal restructuring processes. It is now conducting further works aimed at fi nancial optimization through a series of strategic actions, such as cash fl ow management improvement, debt reduction, better use of own workforce, enhanced works organization and adequate selection of contracts to implement as a consortium. Important factors determining the success of Trakcja Group will include motivational systems encouraging employees to seek further improvements in their operations, as well as knowledge sharing between individual companies within the Group.

Trakcja Group’s strategic goal is to keep the leading position in the Polish railway construction market, at the same time reinforcing its presence in the road building sector in Poland and Lithuania.

The Group also intends to build a strong market position when it comes to electricity and rail transport in Poland and Lithuania.

2015-2023 will see heavy expenditure on the construction and modernization of Polish transport infrastructure. Combined with Trakcja Group’s increasing organizational effi ciency, this creates further growth opportunities.

Ład korporacyjny

Corporate governance

Ład korporacyjny

Trakcja PRKiI S.A., jako jednostka dominująca w Grupie Trakcja, przywiązuje szczególną wagę do budowania i podtrzymywania przejrzystych relacji z interesariuszami, a także prowadzenia otwartego dialogu z rynkiem finansowym.

Trakcja PRKiI S.A. stosuje się do zaleceń Dobrych Praktyk przyjętych Uchwałą Rady Giełdy z 4 lipca 2007 roku.

Trakcja PRKiI S.A. dąży do zapewnienia najwyższych standardów komunikacji z inwestorami, zapewniając łatwy dostęp do informacji pozwalających na ocenę bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju firmy oraz branży, wykorzystując dostępne kanały komunikacji: stronę internetową, spotkania z analitykami i mediami.

Resplit akcji

Decyzją Walnego Zgromadzenia Trakcji PRKiI S.A. z 16 października 2014 r. doszło do scalenia akcji spółki w stosunku 8:1.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął 1 grudnia 2014 r. uchwałę nr 1015/2014, w której określił dzień 12 grudnia 2014 r. dniem wymiany 411 196 384 akcji Trakcji PRKiI S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 51 399 548 akcji spółki o wartości nominalnej 0,80 zł każda.

Corporate governance

As the parent company of Trakcja Group, Trakcja PRKiI S.A. pays a lot of attention to ensuring transparent relations with investors and open communication with financial markets.

Trakcja PRKiI S.A. follows the Good Practices adopted in the Stock Exchange Council resolution of July 4, 2007.

Trakcja PRKiI S.A. aims at top standards of communication with investors by providing easy access to information, which makes it possible to evaluate the current situation and growth opportunities. The company uses the key available communication channels, i.e. a website and face-to-face meetings with analysts / media representatives.

Reverse split of shares

On October 16, 2014, the General Meeting of Shareholders decided to reverse-split the company’s shares in the 8:1 ratio.

On December 1, 2014, the Management Board of Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. passed resolution no. 1015/2014, in which it specified December 12, 2014 as the day on which 411,196,384 shares on Trakcja PRKiI S.A., with a nominal value of PLN 0.10 each, would be replaced with 51,399,548 shares with a nominal value of PLN 0.80 each.

Relacje inwestorskie

INVESTOR RELATIONS

Na giełdzie od
Stock Exchange issue
04.2008

Liczba akcji
Number of shares
51 399 548

Wartość rynkowa (mln zł)
Stan na 30.06.2015
Market value (in m PLN)
As of June 30, 2015

453,34

Akcjonariusz
Stan na 30.06.2015
Shareholder
As of June 30, 2015
Liczba akcji
Number of shares
% udział w kapitale zakładowym
% of the share capital
Liczba głosów
Number of votes
% udział w głosach na WZA
% of voting rights at General Meetings of Shareholders
COMSA S.A. 14 802 280 28,80% 14 802 280 28,80%
ING OFE 5 725 828 11,14% 5 725 828 11,14%
OFE PZU 4 349 650 8,46% 4 349 650 8,46%
Pozostali akcjonariusze / Other 26 521 790 51,60% 26 521 790 51,60%
Ogólna liczba akcji / Total shares 51 399 548 100,00% 51 399 548 100,00%

Udział Grupy Trakcja w przygotowaniu
linii kolejowych dla pociągu Pendolino

TRAKCJA GROUP’S CONTRIBUTION TO THE PREPARATION
OF RAIL TRACKSFOR PENDOLINO TRAINS

Informujemy, iż na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu.
W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dla plików ciasteczek.